Санкт-Петербург 2013

story for http://www.lapsetmag.com" issue #7
Photo Anastasiya Serdyukova
Kids fashion designer Zoya Gordeeva 
Style & Decoration Inna Spiridonova
Models Polina, Sofia, Alisa, Oles, Lana, Tanya, Nika