Karl Kids

Production MA Bambymanagement

Dream team Kate @shapkalove

Models - Viktoriya, Daniil, Demid, Sonya, Viktoriya